1. mrt, 2021

God is Redder van alle mensen

God is Redder van alle mensen. En hoe omstreden dat ook moge zijn, het is onloochenbaar dat de apostel Paulus zelf deze boodschap uitdroeg en ook krachtig aanbeval. In 1Timotheüs 4 schreef hij:

9  Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig.
10  Want voor dit zwoegen wij en strijden wij,
dat we hebben gehoopt op de levende God,
die een Redder is van alle mensen,
vooral van gelovigen. 
11  Draag deze dingen op en leer ze.

Elders in deze brief wordt dit "de gezonde leer" genoemd (1Tim.1:10).

nog steeds een actuele strijd

Men heeft van alle kanten geprobeerd om deze waarheid te omzeilen of te verminken. Bijvoorbeeld door "Redder" te vervangen door Onderhouder (Telos-vert.). Of door "van alle mensen" te vertalen met "voor alle mensen" (NBG51) en daarmee een feit reduceren tot een aanbod. Of door "alle mensen" te veranderen in "allerlei mensen" (NWV- Jehovah's Getuigen). Daarmee bewijst deze tekst dat de strijd waar Paulus het over heeft, tot op vandaag actueel is. Dat God een Redder is van alle mensen, is een gegeven. En de betekenis ervan is ondubbelzinnig: God redt alle mensen. 

een goed bericht!

God wil dat alle mensen gered worden (1Tim.2:4) en Hij is een Redder van alle mensen (1Tim.4:10). Christus Jezus kwam in de wereld om zondaars te redden (1Tim.1:15). En aangezien alle mensen zondaars zijn, kwam Hij dus om alle mensen te redden. Daarom gaf Hij zichzelf tot een losprijs ten behoeve van allen (1Tim.2:6). En daarmee is de reddende genade Gods verschenen aan alle mensen (Tit.2:11). God garandeert dat wat Hij wil (nl. de redding van alle mensen), ook gerealiseerd zal worden. Dat is "het Evangelie van de gelukkige God" (1Tim.1:11) – Hem gelukt wat Hij zich voorneemt! 

zijn alle mensen gered?

Wat hiermee echter niet is gezegd, is dat alle mensen dus gered zijn. Dat is een kwalijk misverstand en ik kom dat in beide kampen tegen. Niet alleen als karikatuur bij mensen die gekant zijn tegen de boodschap van God als Redder van alle mensen maar ook bij hen die dat wel geloven. En dat laatste vind ik eigenlijk nog kwalijker omdat daarmee gemakkelijk de waarheid in discrediet gebracht kan worden. Zo kreeg ik dit weekend een nieuwsbrief onder ogen van een broeder uit Amerika die beweerde dat God in de dood en opstanding van Christus, alle mensen gered heeft. Dat was geen 'slip of the tongue' maar de clou van wat hij onderwees. Als Paulus b.v. in Romeinen 10:9 schrijft dat wie gelooft en belijdt, gered zal worden, dan betekent dit volgens deze broeder, dat je je dan realiseert dat je gered bent. Hier protesteer ik tegen. Als Paulius zegt: dan zal je gered worden, dan betekent dit dat de redding tot die tijd niet gerealiseerd is. Lezen wat er staat. En op vele plaatsen in de Schrift lezen we dat. "Vertrouw op de Heer Jezus en je zult gered worden…" (Hand.16:31). "Al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden" (Rom.10:13). Met de "mond belijdt men tot in redding" (Rom.10:10), enzovoort.

in de naam van JEZUS

God is een Redder van alle mensen en dat betekent dat Hij alle mensen redt. Ongeacht wanneer Hij dat doet. Even universeel is de waarheid dat deze God redt d.m.v. het gelovig aanroepen van zijn Naam. De naam van JEZUS betekent trouwens: JAHWEH redt. Punt. Wie die naam dus aanroept, belijdt daarmee dat JAHWEH redt, zonder beperking en zonder voorbehoud. En dat is de reden waarom in de naam van JEZUS, uiteindelijk elke knie zal buigen en elke tong zal belijden, dat JEZUS Heer is. Tot eer van God, de Vader (Filp.2:9-11). Vanaf dan, en niet eerder, zijn daadwerkelijk ook alle mensen gered!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina